english | gàidhlig  
Maoineachadh

’S e pròiseact a tha ann an Ceanglaichean Croitearachd a tha a’ ruith airson trì bliadhna agus air a mhaoineachadh le Riaghaltas na h-Alba, Prògram LEADER 2007-2013, Dualchas Nàdair na h-Alba, Maoin Dualchas a’ Chrannchair, Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean agus Urras Creagnis.

Scottish GovernmentLeader
Scottish Natural HeritageCraignish Trust
HIE
Heritage Lottery Fund
The Cairngorms National Park

Naidheachdan as ùire
to follow
Ceann-là: 04/05/2017

to follow

Leugh an t-artaigil air fad.: to follow

to follow
Ceann-là: 31/03/2017

to follow

Leugh an t-artaigil air fad.: to follow

'S e pròiseact trì-bliadhna a tha ann an Ceanglaichean Croitearachd a chuireadh air bhog anns an Lùnastal 2009 le Bunait Croitearachd na h-Alba agus Comann Ùir na h-Alba.